Lap dog. #100happydays

Lap dog. #100happydays

– from Instagram